Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини

Statut

Na osnovu člana 11. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH”, broj 32/01, 42/03, 63/8, 76/11 i 94/16) Skupština udruženja Društva za geotehniku u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj 28.12.2021. godine, donosi

S T A T U T

 DRUŠTVA ZA GEOTEHNIKU U BOSNI I HERCEGOVINI 

ДРУШТВA ЗА ГЕОТЕХНИКУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

DRUŠTVA ZA GEOTEHNIKU U BOSNI I HERCEGOVINI

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Udruženje Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Udruženje) je nestranačka, nepolitička i nevladina organizacija, čija je osnovna djelatnost razvijanje i unapređenje geotehnike, ostvarivanje vrhunskih rezultata u struci i međunarodna suradnja. 

Član 2.

       Ovim Statutom, u skladu sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se:

 • puni naziv, sjedište i znak Udruženja;
 • ciljevi i djelatnost Udruženja;
 • postupak za primanje i isključivanje članova ; 
 • organi udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove skupštinu, uslove i način raspuštanja,odnosno prestanka rada; 
 • pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ ovlašten  za nadzor nad korištenjem tih sredstava; – javnost rada;
 • postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje drugih općih akata;
 • opis, oblik i sadržaj pečata;
 • zastupanje Udruženja;
 • uslovi za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruženja;
 • postupak za raspolaganje preostalom imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja, i
 • druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje Udruženja.   

II NAZIV, SJEDIŠTE

Član 3.

Naziv Udruženja  je:

                            DRUŠTVO ZA GEOTEHNIKU  U  BOSNI I HERCEGOVINI

                           ДРУШТВО ЗА ГЕОТЕХНИКУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

                            DRUŠTVO ZA GEOTEHNIKU  U  BOSNI I HERCEGOVINI

Član 4.

Udruženje može promijeniti svoj naziv i sjedište.

Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi Skupština Udruženja.

Član 5.

Sjedište Udruženja je: ul. Urfeta Vejzagića br. 2, 75000 Tuzla, u prostorijama Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta.

Član 6.

Udruženje  stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u registar kod nadležnog ministarstva.

III OPIS I OBLIK PEČATA I ZNAKA

Član 7.

Udruženje  ima svoj pečat .

Pečat je okruglog oblika, promjera 3,0 cm, u kojem je polukružno ispisan latinicom i ćirilicom puni naziv: Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini, Tuzla.

IV CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 8.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • da   stvara uslove za razvoj i unapređenje organiziranog rada u svim granama geotehnike, 
 • da organizira i propagira stručne seminare u BiH, kao i odlazak na stručne seminare u druge zemlje,
 • da izdaje stručnu literaturu iz oblasti geotehnike,
 • da razvija dobru saradnju sa drugim nevladinim organizacijama i privrednim subjektima od interesa za društvo,
 • da sarađuje sa drugim državnim organima radi očuvanja i vrednovanja naučnih dostignuća u oblasti geotehnike,
 • da razmjenjuje iskustva sa drugim srodnim savezima u inostranstvu.

Član 9.

Udruženje obavlja srodne privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa ostvarivanjem osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti Udruženja, iz člana 10. ovog statuta (izdavačka djelatnost), s tim da se cjelokupna ostvarena dobit reinvestira u osnovne neprofitne statutarne aktivnosti Udruženja.

Za obavljanje nesrodnih privrednih djelatnosti koje nisu povezane sa statutarnim ciljevima i aktivnostima iz člana 10. ovog statuta Udruženje može obavljati samo preko posebno osnovanog pravnog lica u skladu sa Zakonom. 

V  POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČIVANJE ČLANOVA 

Član 10.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Osnivači stiču svojstvo člana Udruženja  danom registracije Udruženja. Član Udruženja  može postati svako fizičko lice državljanin Bosne i Hercegovine kao i strani državljanin koji ima boravište u BiH, ako prihvataju statut, i ciljeve Udruženja.

Udruženju  mogu pristupiti i pravna lica iz Bosne i Hercegovine i  strana pravna lica  koja su registrovana u Bosni i Hercegovini , pod uvjetom da prihvate statut i ciljeve Udruženja.                                                                                     

Članstvo u Udruženju se postiže popunjavanjem pristupnice i plaćanjem članarine za tekuću godinu.

Član 11.

Prava i dužnosti članova Udruženja  su:

 • da biraju i budu birani u organe Udruženja ;
 • da učestvuju u radu Udruženja;
 • da razmatraju i ocjenjuju rad organa Udruženja;
 • da pokreću pitanje odgovornosti i opoziva članova Udruženja;
 • da budu blagovremeno informirani o radu Udruženja;
 • da ostvaruju određena prava i pogodnosti, u skladu sa odlukama i drugim aktima Udruženja;
 • da se pridržavaju odredbi ovog Statuta;
 • da uredno plaćaju članarinu;
 • da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva i izvršavanju zadataka Udruženja;
 • da čuvaju ugled Udruženja;
 • članovi  u Udruženju su ravnopravni u ostvarivanju svojih pravs i dužnosti.

Član 12.

         Članstvo u Udruženju  prestaje;

 • dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja; 
 • isključenjem iz Udruženja, zbog narušavanja ugleda Udruženja ili nepridržavanja odredaba Statuta;
 • neplaćanjem članarine za proteklu godinu;
 • prestankom svojstva pravnog lica; – u slučaju smrti člana; – prestankom rada Udruženja.

Svaki član udruženja može dobrovoljno istupiti iz Udruženja  na osnovu pismene izjave o istupanju koju dostavlja Upravnom odboru Udruženja. Kao dan prestanka članstva u Udruženju smatra se datum prijema izjave o istupanju.

Član 13.

Član Udruženja koji grubo krši Statut Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema Udruženju ili svojim postupcima nanosi štetu Udruženju  ili narušava ugled Udruženja može biti isključen iz Udruženja.

Prije donošenja odluke o isključenju, član Udruženja mora biti pismeno obaviješten o prijedlogu za isključenje , kao i razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.

Odluku o prestanku svojstva člana Udruženja, donosi Upravni odbor Udruženja.

Član  koji je nezadovoljan odlukom iz prethodnog stava, može podnjeti žalbu Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Odluka Skupštine po žalbi je konačna.

Član 14

Skupština Udruženja može donjeti opšti akt, kojim će se  u skladu sa Zakonom i ovim statutom, bliže urediti način i postupak stupanja u članstvu i prestanak članstva.

Član 15.

Prestankom članstva u Udruženju članu prestaju sva prava i obaveze  s tim da mora izmiriti nastale obaveze u Udruženju.

Član 16.

Član protiv koga je pokrenut postupak za isključenje, ne može, do konačne odluke, vršiti bilo kakve funkcije u organima Udruženja.

Član 17.

Član Udruženja  koji je brisan iz evidencije članstva ili je isključen iz članstva može na vlastiti zahtjev ili na incijativu Upravnog odbora Udruženja ponovno postati članom Udruženja o čemu se odlučuje shodno načinu propisanom za postupak učlanjenja u Udruženje.

VI  ORGANI  UDRUŽENJA

Član 18.

Organi Udruženja  su:

 • Skupština 
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Udruženja

1. Skupština Udruženja

Član 19.

Skupština Udruženja (u daljem tekstu Skupština) je najviši organ Udruženja.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

Član 20.

Skupština Udruženja:

donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druga opća akta Udruženja određena Statutom;
bira Predsjednika Skupštine Udruženja;
donosi odluku o promjeni naziva, sjedišta i znaka Udruženja;
daje mišljenje o statutima asocijacija i  saveza čiji je član Udruženje;
bira, imenuje i razrješava Predsjednika Udruženja, članove Upravnog odbora i Predsjednika Upravnog odbora; 
donosi odluku o imenovanju lica za zastupanje i predstavljanje Udruženja,
razmatra i usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor i Predsjednik Udruženja;
usvaja i razmatra program i plan rada Udruženja;
odobrava finasijski plan Udruženja i usvaja izvještaj o izvršenju finasijskog plana Udruženja;
Odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajenju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja;
odlučuje po žalbama članova u drugom stepenu; 
donosi odluku o znaku Udruženja;
odlučuje o nagradama i priznanjima;
−  odlučuje o drugim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugih organa Udruženja.

Član 21.

Skupština se sastaje po potrebi , a najmanje jednom u toku kalendarske godine.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine najmanje 15 dana prije njenog zasjedanja. Predsjednik Skupštine dužan je sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtjeva najmanje 1/3 članova Skupštine ili kada to zatraži bilo koj drugi organ Udruženja. 

Ako predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana u slučajevima iz prethodnog stava , odluku o sazivanju Skupštine donijet će Predsjednik Upravnog odbora.

Član 22.

Kvorum za održavanje Skupštine je nadpolovična većina svih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom svih prisutnih članova Skupštine.

Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik, u koji se unose osnovni podaci o radu Skupštine, a naročito donesene odluke, zaključci i podaci o glasanju.  Odluke koje imaju statusni karakter ( spajanje, pripajanje,   transformacija, prestanak rada Udruženja) donose se 2/3 većinom prisutnih članova Skupštine Udruženja.

Član 23.

Radom Skupštine upravlja Predsjednik skupštine. 

U slučaju odsustva Predsjednika Skupštine, mijenja ga Predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Skupštine:

 • stara se o organizovanju i radu Skupštine i saziva njene sjednice;
 • priprema materijal za njene sjednice,
 • predlaže dnevni red sjednice;
 • predsjedava sjednicama Skupštine;
 • potpisuje akte donesene na Skupštini;
 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
 • koordinira rad organa i tijela Skupštine;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Skupština svoje odluke donosi javnim glasanjem, a samo izuzetno tajnim glasanjem.

Član 24.

Skupština donosi Poslovnik o radu Skupštine.

Poslovnikom se bliže uređuju pitanja unutrašnje organizacije i rada Skupštine, uvjeti za rad predstavnika Skupštine, postupak donošenja odluka i drugih općih akata, način glasanja o pojedinim pitanjima od značaja za funkcionisanje Skupštine.  

2. Upravni odbor

Član 25.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.

Upravni odbor ima predsjednika i osam članova Upravnog odbora.

Član 26.

Članove Upravnog odbora i Predsjednika Upravnog odbora bira i razrješava Skupština udruženja .

Mandat članova Upravnog odbora udruženja je četiri godine, s mogučnošću ponovnog izbora. 

Član 27.

Upravni odbor svoje sjednice održava jednom godišnje, a vanredno po potrebi.

Upravni odbor donosi odluke nadpolovičnom većinom prisutnih članova Upravnog odbora Udruženja.

Upravni odbor i svaki njegov pojedinačni član su odgovorni Skupštini udruženja.

Član 28.

Upravni odbor Udruženja:

− priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte, koje donosi Skupština;

− provodi utvrđenu politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;

− raspolaže imovinom Udruženja;

− daje prijedloge, mišljenja i inicijative za ostvarivanje ciljeva Udruženja; − podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje; 

− obrazuje komisije, odbore i stručne timove radi realizacije postavljenih ciljeva Udruženja;

− priprema i utvrđuje izvještaj o radu za svaku kalendarsku godinu, odnosno period između dvije    sjednice Skupštine i podnosi ga Skupštini na razmatranje;

− utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruženja; 

− poduzima mjere i aktivnosti na ostvarivanju programa rada Udruženja;

− priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;

− pravi provedbu finansijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava;

− rješava po žalbama članova u prvom stepenu;

− donosi Pravilnik o radu, pravilnik o radu komisija i drugih tijela; − obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom ili ukoliko mu to odredi Skupština.

Član 29.

      Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani i to:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Udruženja:
 • drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim statutom i aktima Udruženja.

Član 30.

 Predsjednik Upravnog odbora Udruženja:

 • rukovodi radom Upravnog odbora;
 • saziva sjednice Upravnog odbora samoincijativno ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Upravnog odbora i rukovodi njenim radom;
 • stara se o sprovođenju programa rada , odluka, zaključaka i smjernica koje je donjela Skupštine udruženja;
 • sačinjava godišnji izvještaj o radu Upravnog odbora i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;
 • zamjenjuje Predsjednika Skupštine u slučaju kada je odsutan. 

Član 31.

Upravni odbor može, radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, posebnom odlukom obrazovati komisije, radna tijela, stručne timove , sekcije.

Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se sastav, djelokrug, broj članova i način ostvarivanja odgovornosti ovih radnih tijela. 

Član 32.

Bliži način rada, održavanje sijednica Upravnog odbora može se urediti Poslovnikom koji donosi Upravni odbor Udruženja.

3. Predsjednik Udruženja

Član 33.

Predsjednika udruženja bira Skupština na mandatni period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću reizbora. Predsjednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsjednik Udruženja je istovremeno i član Upravnog odbora bez mogućnosti da bude Predsjednik Skupštine ili Predsjednik Upravnog odbora.

Član 34.

Predsjednik Udruženja je obavezan da poslovanje Udruženja vodi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, odredbama Statuta Udruženja i odlukama Skupštine Udruženja.

Član 35.

Predsjednik Udruženja ima prava , dužnosti i odgovornosti da: – zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu;

 • odgovoran je za zakonitost i poslovanje Udruženja;
 • nastupa u odnosima sa trećim stranama, javnim i privatnim;
 • priprema budžet za Upravni odbor koji dostavlalja Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • priprema izvještaj o svom radu i aktivnostima Udruženja i podnosi Skupštini na razmatranje i uvajanje;
 • održava stalne kontakte sa javnošću i promoviše ciljeve Udruženja;
 • prati realizaciju finansijskog plana Udruženja;
 • učestvuje u radu organa Udruženja;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine.

VII  JAVNOST RADA I INFORMISANJE

Član 36.

Rad organa Udruženja i drugih tijela je javan.  Javnost rada Udruženja se ostvaruje na način utvrđen zakonom i ovim Statutom.

Član 37.

 Organi Udruženja su dužni da članovima Udruženja i ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupne podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Udruženja.  Prestavnici sredstava informisanja imaju pravo da prisustvuju sjednicama skupštine i da izvještavaju o radu Udruženja.

Član 38.

Članovi Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa Udruženja.  Za informisanje članova Udruženja zadužen je Predsjednik Udruženja.

Član 39.

Izuzetno, opštim aktom Udruženja može se utvrditi da pojedine informacije i podaci i isprave predstavljaju poslovnu tajnu.  Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima kao i podaci o kršenju zakona i drgih propisa.  

Član 40.

Organi Udruženja mogu donijeti odluku da izdaju redovan ili povremen informativni bilten za javnost.

VIII   IMOVINA UDRUŽENJA  

Član 41.

Imovinu Udruženja čine: prava, stvari i novac, koje Udruženje stiče u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Za obaveze prema trećim licima Udruženje odgovara cjelokupnom imovinom.

Član 42.

Prihodi Udruženja:

 • članarina;
 • dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica, kako inozemnih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
 • državne subvencije i ugovori sa fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i inozemnim;
 • prihodi stečeni kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja u skladu sa zakonom i Statutom Udruženja;
 • sredstva dobivena iz opštinskih, kantonalnih, federalnih i državnih izvora,
 • drugi izvori u skladu sa Zakonom.

Član 43.

Udruženje je dužno voditi evidenciju o imovini u skladu s važećim propisima. Udruženje je dužan da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa zakonom.

Član 44.

Sredstva Udruženja mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka predviđenih Statutom Udruženja.

Član 45.

Ostvarivanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom, kojeg donosi skupština, na prijedlog predsjednika Udruženja.

O upotrebi (korištenju) sredstava, u skladu sa finansijskim planom, odlučuje Upravni odbor Udruženja.

Član 46.

Nadzor nad korištenjem sredstava Udruženja vrši Skupština.

Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata, koje se odnose na finansijsko poslovanje, posebno završnog finansijskog izveštaja.

Dokumenta iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a po potrebi na vanrednoj sjednici Skupštine.

Član 47.

Predsjednik Udruženja je dužan, najmanje jednom godišnje, podnijeti Skupštini izvještaj sa podacima o imovini Udruženja, prihodima, rashodima i drugim pitanjima od značaja za raspolaganje imovinom i za finansijsko poslovanje Udruženja.

IX PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMIRANJE 

Član 48.

Udruženje se može pripojiti, razdvojiti ili transformirati samo u drugo udruženje ili fondaciju.

Odluku o statusnim promjenama iz prethodnog stava donosi Skupština 2/3 većinom svih članova Skupštine Udruženja

Ovom odlukom regulira se naziv i sjedište Udruženja, te podjela imovine, prava i obaveza, kao i druga pitanja koja se odnose na statusne promjene Udruženja.

X  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 49.

Predsjednik Udruženja u okviru svojih ovlašćenja utvrđeni zakonom i statutom zastupa  i pretsavlja Udruženje u pravnom prometu

Član 50.

Predsjednik Udruženja obavlja poslove upisa Udruženja u registar kod nadležnog ministarstva.

Član 51.

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, predsjednik Udruženja  može dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.

XI OPĆI AKTI UDRUŽENJA

Član 52.

Pored Statuta organi Udruženja mogu donositi i druge opće akte i to:

-odluke

-pravilnike

-poslovnike

Opći akti Uduženja moraju biti u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja.

Član 53.

Odluke, kao opći akti, donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opći način uređuje pitanje od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Član 54.

Pravilnikom se uređuju odnosi između članova Udruženja, kao i međusobni odnosi organa Udruženja u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

Član 55.

Poslovnikom se bliže uređuje način rada organa Udruženja.

Član 56.

Originalni primjerci općih akata Udruženja čuvaju se arhivi Udruženja. 

XII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 57.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti svaki član Udruženja. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini, najmanje 30 dana prije održavanja sjednice

XIII PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 58.

Udruženje prestaje sa radom u slučaju:

 • ako se utvrdi da je Udruženje prestalo djelovati,
 • ako nadležno Ministarstvo donese odluku o prestanku rada Udruženja u skladu sa Zakonom,
 • ako to odluči Skupština Udruženja.

Udruženje se može pripojiti, razdvojiti ili na drugi način transformisati dvotrtećinskom odlukom Skupštine.

Član 59.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština Udruženja 2/3 većinom glasova prisutnih članova Skupštine Udruženja.

Predsjednik skupštine potpisuje odluku o izmjenama i dopunama statuta koji se smatraju orginalima i čuvaju u arhivi udruženja.

Član 60.

Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno ako Skupština 2/3 većinom prisutnih članova Udruženja donese Odluku o raspuštanju udruženja.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati 1/3 članova udruženja u slučaju:

 • ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri,
 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom udruženja za održavanje skupštine, a skupština Udruženja nije održana,
 • u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Član 61.

Istovremeno sa odlukom o prestanku rada Udruženja Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveza Udruženja. Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija je dužnost da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

Imovina kod raspuštanja udruženja, nakon izmirenja svih zakonskih obaveza, dodijeliti će se nekom drugom udruženju koje obavlja iste ili slične djelatnosti, a na osnovu odluke Skupštine Udruženja.

Član 62.

Udruženje prestaje sa radom po sili Zakona u skladu sa članom 50. i 51. Zakona.

Član 63.

Tumačenje odredbi ovog Statuta vrši Skupština Udruženja.

XIV  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 64.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Član 65.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog ministarstva.

Broj:02/2008

Tuzla, 12.12.2008.godine                                        

                                                                              Predsjednik Skupštine

                                                                            ____________________________

                                                    Dr. sc. Rešad Husagić, dipl. inž. rud            

Najava konferencija, simpozija i radionica

Sponsors