Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Thumbnail

ODREĐIVANJE MAKSIMALNOG OPTEREĆENJA NOSIVE KONSTRUKCIJE NA TEMELJNO TLO ZA MHE CRNA RIJEKA / DETERMINATION OF LOAD-BEARING STRUCTURE'S MAXIMUM LOAD ONTO FOUNDATION GROUND FOR THE CRNA RIJEKA SMALL POWER PLANT


PRISTUP USLUGAMA VODOOPSKRBE I ODVODNJE / ACCESS TO WATER SUPPLY AND SEWERAGE SERVICES


ANALIZA UTICAJA FIZIČKO-MEHANIČKIH SVOJSTAVA UGLJENE SERIJE NA IZBOR METODE OTKOPAVANJA U JAMAMA RMU „REMBAS“- RESAVICA / ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF THE COAL SERIES ON THE CHOICE OF THE EXCAVATION METHOD IN THE MINES OF RMU „REMBAS“- RESAVICA


FORMIRANJE KRATERA SLIJEGANJA U DOLJANIMA KAO POSLJEDICE DJELOVANJA PODZEMNIH VODA / FORMING OF THE SINKHOLE IN DOLJANI AS A CONSEQUENCE OF THE IMPACT OF UNDERGROUND WATER


КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ПРСКАН БЕТОН И МОЖНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ТОРКРЕТИРАЊЕ / QUALITY CONTROL OF SPRAYED CONCRETE AND POSSIBLE PROBLEMS DURING SHOTCRETING


FIBRE OPTIC INSTRUMENTATION OF VIBRO CONCRETE COLUMNS AND SURROUNDING GROUND FOR STATIC AND DYNAMIC LOAD TESTS


ANALIZA TEMELJNE KONSTRUKCIJE OPTEREĆENE NA UZGON USLJED HIDROSTATSKOG PRITISKA I DIMENZIONIRANJE ZATEGNUTIH ELEMENATA NA OSNOVU REZULTATA TERENSKIH ISPITIVANJA NOSIVOSTI NA ZATEZANJE / ANALYSIS OF FOUNDATION STRUCTURE LOADED ON UPLIFT DUE TO HYDROSTATIC PRESSURE AND DESIGN OF TENSION ELEMENTS BASED ON THE FIELD RESULTS OF TENSION LOAD TESTING


OKVIRNI DRVENI REŠETKASTI NOSAČI U SISTEMU LKV / TIMBER FRAME TRUSS CONSTRUCTIONS IN THE LKV SYSTEM


STRUCTURAL REINFORCEMENT OF GEO-MAT BY HIGH-TENSILE STEEL WIRE MESHES


POSLEDICE INŽENJERSKO-GEOLOŠKE I GEOTEHNIČKE NEISTRAŽENOSTI NA PROJEKTOVANJE I ZAŠTITU KOSINA KOD PUTEVA / CONSEQUENCES OF MISSING ENGINEERING-GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL INVESTIGATIONS AND TESTING ON THE DESIGN AND PROTECTION OF SLOPES FOR ROADS


UTICAJ DEFORMACIJE TLA NA PRORAČUN SISTEMA PO TEORIJI DRUGOG REDA / THE IMPACT OF SOIL DEFORMATION ON THE CALCULATION OF SYSTEM ACCORDING TO THE SECOND ORDER THEORY


SANACIJA KLIZIŠTA MAKLJENOVAC – OPĆINA DOBOJ LANDSLIDE „MAKLJENOVAC“ RECOVERY – MUNICIPALITY DOBOJ


UTICAJ GEOLOŠKIH I INŽENJERSKOGEOLOŠKIH KARAKTERISTIKA TERENA ZA REKONSTRUKCIJU CESTE NA DIONICI SIMIN-HAN - GORNJA TUZLA - POVRŠNICE KOD TUZLE / INFLUENCE OF GEOLOGICAL AND ENGINEERING GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TERRAIN FOR ROAD RECONSTRUCTION ON THE SECTION SIMIN-HAN - GORNJA TUZLA-POVRŠNICE NEAR TUZLA


GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA TERENA ZA REKONSTRUKCIJU CESTE NA DIONICI SREBRENIK - ORAHOVICA KOD SREBRENIKA / GEOLOGICAL FIELD RESEARCH FOR ROAD RECONSTRUCTION ON THE SECTION SREBRENIK - ORAHOVICA NEAR SREBRENIK


LABORATORIJSKA GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA GRANIČNE SMIČUĆE ČVRSTOĆE KREČNJAKA SA LOKACIJE PONIKVE KOD GACKA LABORATORY GEOMECHANICAL TESTS OF LIMIT SHEAR STRENGTH OF LIMESTONE FROM THE LOCATION PONIKVA NEAR GACKO


UTICAJ NEODREĐENOSTI KLASIFIKACIONIH PARAMETARA NA OCJENU KVALITETA STIJENSKE MASE / THE INFLUENCE OF CLASSIFICATION PARAMETERS UNCERTAINTY ON ROCK MASS QUALITY ASSESSMENT


PROPUST NA RIJECI JOŠANICI (JOŠANIČKI POTOK) / CULVERT ON THE JOŠANICA RIVER (JOŠANIČKI POTOK)


PROCJENA STANJA MASIVA IZNAD POTOPLJENOG RUDNIKA SOLI TUŠANJ NA LEŽIŠTU SOLI U TUZLI U POSTEKSPLOATACIONOM PERIODU / ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE ROCK MASSIVE ABOVE THE SUBMERGED SALT MINE ON THE SALT DEPOSIT IN TUZLA IN THE POST- EXPLOITATION PERIOD

Najava konferencija, simpozija i radionica

Sponsors